- Vi skal gå offensivt inn i framtida!

Årsmøte i Rennebu Arbeiderparti har vedtatt flere uttalelser under sitt årsmøte. Felles for de vedtattet uttalelsene er at partiet går framoverlent inn i framtida.

original

Hele fire inkomne saker ble vedtatt under årsmøte og alle fire staker ut retningen for vårt videre arbeid.
Her er en kort oppsummering av de fire vedtattet sakene:

 • Bedre kollektivtilbud
  I en tid hvor en av klimagevinstene er å få flere over fra privatbil til kollektivtransport ser vi at mulighetene i Rennebu blir stadig dårligere. Kollektivtilbudet er svært dårlig, noe som også fører til at ungdommen føler seg isolert ute i distriktene. Spesielt er tilbudet dårlig på kveld og helg for de som bor sør for Støren.
 • Vær våken i forhandlingene om TISA-avtalen!
  Norge deltar i forhandlingene om TISA-avtalen som er en internasjonal avtale som omhandler handel med tjenester. Våre nasjonale reglueringer står i fare! Vi må løfte opp denne avtalen og sørge for at det norske folk får informasjon og kunnskap om disse forhandlingene.
 • Bestemor og bestefar skal oppleve en trygg og verdig omsorg i framtida.
  Helse og omsorgstjenestene våre vil være i endring fremover. Med en voksende andel eldre og en synkende andel av arbeidsaktive innbyggere krever det omstilling og utvikling  innen teknologi, kunnskap og faglige metoder for å møte morgendagens utfordringer. Smarte løsninger skal gi mestring og trygghet for at våre eldre kan bo hjemme så lenge de vil, eneste løsning kan ikke være institusjonsplass. Dette krever at FoU-miljøene gis rammer til et større løft innen velferdsteknologi, rekrutteringen inn i helsefaglige utdanninger må økes og utdanningen må være i tråd med utviklingen i helsesektoren.
 • Det grønne skiftet
  Vi skal jobbe aktivit for å være en sentral region i overgangen fra en oljeavhengig økonomi til en innovativ, langsiktig bioøkonomi basret på bæekraftig produksjon og foredling av fornybare ressurser. Innlandet har store ressurser til å bidra i denne jobben. Det må innledes strategisk samarbeid mellom kompetansemiljøene i eksisterende industri, SINTEF og NTNU. Vårt fylke og region må jobbe for at vi får nødvendig støtte og midler til innovasjon og utvikling av grønn energi.